ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Golf Tips
dot
bulletการตีด้วยหัวเหล็กและหัวไม้
bulletกฎ กติกา มารยาท
หลักสูตรการสอนกอล์ฟ

 โรงเรียนการศึกษากอล์ฟไทยจัดการเรียนการสอนวิชากอล์ฟ หลายหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรกอล์ฟ 1เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ที่ชอบกีฬากอล์ฟแต่ยังไม่มีพื้นฐานการเล่นกอล์ฟ ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะใช้เวลาเรียน 20 ชม. เหมาะสำหรับผู้หัดเล่นกอล์ฟ ทั้งเยาวชน และบุคคลทั่วไป

2. หลักสูตรกอล์ฟ 2  เป็นหลักสูตรขั้นที่ 2 สำหรับผู้ที่ต้องการลดแต้มต่อ ในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เรียนได้เพื่มวงสวิง เพิ่มระยะการไดรฟ์ การเล่นลูกสั้นรอบกรีน

3. หลักสูตรกอล์ฟเร่งรัด 1  เป็นหลักสูตรพื้นฐานการเล่นกอล์ฟ เหมาะสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่ และมีเวลาเรียนน้อย ใช้เวลาเรียน 16 ชม.

4. หลักสูตรกอล์ฟเร่งรัด 2 เป็นหลักสูตรพื้นฐานการเล่นกอล์ฟ เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการลดแต้มต่อและมีเวลาเรียนน้อย ใช้เวลาเรียนเพียง 16 ชม. สามารออกรอบได้

5. หลักสูตรพัฒนาการเล่นกอล์ฟ  เป็นหลักสูตรพัฒนานักกอล์ฟ สอนเทคนิควิธี การพัตต์ การตีลูกในทราย การเล่นลูกรอบกรีน โดยใช้เหล็ก 7 , 8 เหมาะสำหรับนักกอล์ฟที่ตีมานานแต่แต้มต่อไม่ลด ใช้เวลาเรียน 6 ชม.

6. หลักสูตรคลีนิคกอล์ฟ เป็นหลักสูตรแก้ปัญหานักกอล์ฟเฉพาะด้าน เช่น การตีลูกสไลด์ การเล่นลูกสั้นไม่ได้ การตีไม่ได้ระยะ ซึงจะแก้ปัญหาที่นักกอล์ฟต้องการ ในราคา 1000 บาท ขึ้นไป

7. หลักสูตรกอล์ฟสำหรับผู้บริหาร เป็นหลักสูตรให้กับนักบริหารให้มีความสามารถเล่นกอล์ฟได้ถูกวิธีและรวดเร็ว

1. หลักสูตรกอล์ฟ 1

 ระยะเวลา    รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา  20  ชั่วโมง
        
พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน   
  1. จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ
  2. อายุ  5  ปี  ขึ้นไป
จุดประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านกีฬากอล์ฟให้แพร่หลายในประเทศ
  2. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาและเล่นกีฬากอล์ฟได้อย่างถูกวิธี  สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามกฎ  กติกา  และระเบียบข้อบังคับ
  3. เพื่อให้บุคคลผู้สนใจกีฬากอล์ฟสามารถมีโอกาสได้เล่นกีฬากอล์ฟอย่างกว้างขวาง
  4. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการกีฬากอล์ฟ  มีมารยาท  คุณธรรม และความเสียสละ  ตลอดจนได้เล็งเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬากอล์ฟ
  5. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
  6. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  พัฒนาบุคลากร
รายการสอน
 1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากอล์ฟและการเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย (2 ชั่วโมง)
  1.1 ประวัติความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ
  1.2 กีฬากอล์ฟในประเทศไทย
 2. ศึกษาเรื่องสนามกอล์ฟและอุปกรณ์การเล่น (2  ½  ชั่วโมง)
  2.1 สนามกอล์ฟ
  2.2 ประเภทของไม้ตี
  2.3 อุปกรณ์การเล่น
 3. ทักษะการเล่นเบื้องต้น  (4  ½  ชั่วโมง)
  3.1 การจับไม้
  3.2 การทรงตัว
  3.3 การตีลูกหรือสวิง

4. มารยาทการเล่นและความปลอดภัย (1  ½  ชั่วโมง)
5. กฎ  กติกาการเล่น (1  ½  ชั่วโมง)
6. การแข่งขัน (การออกรอบ)  (1   ½  ชั่วโมง)
7. คำศัพท์กอล์ฟ (1  ½  ชั่วโมง)
8. สอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติด้วยการออกรอบ ( 5  ชั่วโมง)
การประเมินผล
 1. สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติ คิดเป็น ร้อยละ   30 : 70
 2. เกณฑ์การตัดสิน  ร้อยละ  60

   * ค่าสอน  10,000  บาท *

2. หลักสูตรกอล์ฟ 2

 

ระยะเวลา    รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา  20  ชั่วโมง
        
พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน   
  1. จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 เป็นอย่างต่ำ
  2. อายุ  5  ปี  ขึ้นไป
จุดประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านกีฬากอล์ฟให้แพร่หลายในประเทศ
  2. เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาและเล่นกีฬากอล์ฟได้อย่างถูกวิธี  สามารถนำไปปฏิบัติได้   
      อย่างถูกต้อง ตามกฎ  กติกา  และระเบียบข้อบังคับ
  3. เพื่อให้บุคคลผู้สนใจกีฬากอล์ฟสามารถมีโอกาสได้เล่นกีฬากอล์ฟอย่างกว้างขวาง
  4. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการกีฬากอล์ฟ  มีมารยาท  คุณธรรม และความเสียสละ  ตลอดจนได้เล็งเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬากอล์ฟ
  5. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย
  6. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  พัฒนาบุคลากร
รายการสอน
 1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬากอล์ฟและการเข้ามามีบทบาทในประเทศไทย (2 ชั่วโมง)
  1.1 ประวัติความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ
  1.2 กีฬากอล์ฟในประเทศไทย
 2. ทักษะการเล่นรูปแบบต่าง ๆ  (2   ½  ชั่วโมง)
  2.1 การจับไม้ (Gripping)
  2.2 ทบทวนและฝึกฝนการจับกริพ
  2.3 ศึกษาเรียนรู้การเล็งแนว
  2.4 ทบทวนและฝึกฝนการเล็งแนวและการจรดลูก
 3. ฝึกฝนการตีกอล์ฟ  โดยใช้
  3.1 หัวไม้  (2  ½  ชั่วโมง)
  3.2 หัวเหล็ก (2  ½  ชั่วโมง)
  3.3 พัตเตอร์ (2  ½  ชั่วโมง)

 4. กฎ  กติกา  (ต่อจากหลักสูตรวิชากอล์ฟระดับชั้นต้น) (2 ชั่วโมง)
 5. การแข่งขัน (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหลักสูตรวิชากอล์ฟระดับชั้นต้น) (2 ชั่วโมง)
 6. เทคนิคการออรอบ (2 ชั่วโมง)
 7. การวางแผนการเล่นกอล์ฟ (2 ชั่วโมง)
การประเมินผล
 1. สัดส่วนระหว่างภาคทฤษฎี :  ภาคปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 30 : 70
 2. เกณฑ์การตัดสิน  ร้อยละ 60

   * ค่าสอน  10,000  บาท *

 

3.หลักสูตรกอล์ฟเร่งรัด 1

1.. กำหนดการสอน
 - วันเสาร์ (09.00 -12.00 น.
 - วันอาทิตย์ 09.00- 12.00 น.) รวมสอน  16  ซ.ม.
2. สถานที่
 - อัลบาทรอส  จรัลสนิทวงศ์ 35
3. ค่าสอน
  - 9,500  บาท
4. วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาและเล่นกีฬากอล์ฟได้อย่างถูกวิธี
 - เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟที่ถูกต้อง
5. รายละเอียดการสอน
 5.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
 5.2 อุปกรณ์การเล่น
 5.3 ทักษะการเล่นเบื้องต้น
  การจับไม้ (Gripping)   การ (Address)
  การตีลูกหรือสวิง (Basic  Swing)  การพัตต์ (Putting)
  การชิพ (Chipping)    การพิทช์ (Pitching)
 6. มารยาทกอล์ฟและความปลอดภัย
 7. กฎ  กติการกอล์ฟ
 8. การออกรอบ

 

4.หลักสูตรกอล์ฟเร่งรัด 2

1. ดำเนินการสอน
 - โรงเรียนการศึกษากอล์ฟไทย (โรงเรียนกอล์ฟแห่งแรกของประเทศไทย) รับรองวิทยฐานะ
                 โดยกระทรวง ศึกษาธิการ
2. กำหนดการสอน
 - วันเสาร์ (09.00 -12.00 น.
 - วันอาทิตย์ 09.00- 12.00 น.) รวมสอน  16  ซ.ม.
3. สถานที่
 - อัลบาทรอส  จรัลสนิทวงศ์ 35
4. ค่าสอน
  - 9,500  บาท
5. วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาและเล่นกีฬากอล์ฟได้อย่างถูกวิธี
 - เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาและเพิ่มทักษะการเล่นกอล์ฟอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายละเอียดการสอน
 6.1 ทบทวนและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬากอล์ฟ
  การจับไม้ (Gripping)   การตีลูกหรือสวิง (Basic  Swing)  การพัตต์ (Putting)   การชิพ (Chipping)   การพิทช์ (Pitching)
 6.2 การตีลูกหรือสวิงด้วยหัวไม้
 6.3 เทคนิคการเล่นรูปแบบต่าง ๆ
  -เทคนิคการพัตต์ (Putting  Techniques)
  - เทคนิคการชิพ (Chipping  Techinques)
  - เทคนิคการพิทช์ (Pitching  Techniques)
 6.4  การเล่นในทราย (Sand  Play)
 6.5 กฎ กติกา  และมารยาทในการเล่นกอล์ฟ

 6.6 การออกรอบ

หมายเหตุ 
1. ค่าสอนที่กำหนดไว้นี้ไม่รวมค่าลูกซ้อม  การออกรอบ
2. สิ่งที่ผู้เรียนควรเตรียมได้แก่  รองเท้าผ้าใบ  เสื้อยืดมีปกแบบสั้น  หรือแขนยาว  หมวก และถุงมือ

5. หลักสูตรพัฒนาการเล่นกอล์ฟ

โปรแกรมการเรียนกอล์ฟเพื่อลดแต้มต่อ

1. การออกกำลังกาย
 กระโดดเชือกหรือจ๊อกกิ้ง       ½   ชั่วโมง

2. ฝึกการตี 
 พัตต์         ½   ชั่วโมง
 ซ้อมชิฟ         ½   ชั่วโมง
 ซ้อมพิช (ระยะ 50, 40, 30 , 20 หลา)     ½   ชั่วโมง
 ตีทราย         ½   ชั่วโมง
 ซ้อมตีเหล็ก(ระยะ 100, 90, 80, 70, 60 หลา)    ½   ชั่วโมง
 ซ้อมตีหัวไม้  (Fairway, Driver)      ½   ชั่วโมง

3. ออกรอบ 9 หลุม  ถึง  18  หลุม      3-4  ชั่วโมง
     (วางแผนการเล่นประกอบ)
* หมายเหตุ  ค่าสอน  6,000  บาท*

 

 

6.หลักสูตร คลีนิคกอล์ฟ

1. วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขการเล่นกอล์ฟให้ถูกวิธี  และเกิดความสนุกสนาน  สามารถลดแต้มต่อได้
2. รายละเอียดคลีนิคกอล์ฟ
 - การพัตต์
 - การชิพ
 - การพิช
 - การตีในทราย
 - การตีด้วยเหล็ก
 - การตีด้วยหัวไม้
 - การแก้ไขปัญหาการตีในลักษณะต่าง ๆ
 - ให้คำแนะนำการฝึกซ้อม, การเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ และการแข่งขัน
3. ผลของการทำคลินิกกอล์ฟ  เป็นที่พอใจ  สามารถแก้ไขการตีกอล์ฟได้จริง
4. สถานที่  ณ  สนามกอล์ฟอัลบาทรอสไดร์วิ่งเร็นจ์
5. ค่าคลีนิค  ติดตามรายละเอียด  ครั้งละ 1,000  บาท

 

7.หลักสูตรกอล์ฟสำหรับผู้บริหาร

 

 1. วัตถุประสงค์    ฝึกเล่นกีฬากอล์ฟให้มีความสามารถที่มีความสนใจเล่นกอล์ฟได้ถูกวิธีและรวดเร็ว

2. ผู้เรียน   เป็นผู้บริหารทุกระดับฯ นักการเมือง, นักธุรกิจที่มีความสนใจเล่นกอล์ฟ

3. ระยะเวลา   เรียนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 2-4 วัน (12-24 ช.ม.)

4. รายการสอน

              4.1 ความรู้กอล์ฟ, ดูกีฬากอล์ฟเป็น

               4.2 กฎ  กติกา , และมารยาทการเล่นกอล์ฟ

               4.3 ฝึกทักษะการพัตต์, ชิพ, ตีทราย , ตีด้วยเหล็ก , และตีด้วยหัวไม้

               4.4 ฝึกการออกรอบ จนสามารถเล่นกอล์ฟได้อย่างถูกต้อง

5. ค่าสอน        13,500 บาท  

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนการศึกษากอล์ฟไทย 93/10 หมู่ 1 ซอย จิตต์วิสุทธิ 2 ถนนบางกรวยไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โทร 089-7838606, 081-7555360 โทรสาร 02-8828443

Email: thaigolfschool@gmail.com